scrolltotop

Små og store begivenheder i
V. Vedsted Sogn

Maj 2003

Verner Sørensen, Ulvehøjvej 4 &

Bjarne Sørensen, Mandøvej 14

Før 1860

Op til de moderne tider har jagt og fiskeri, grundet sognets geografiske beliggenhed, udgjort et vigtigt supplement til det daglige brød.

 

Der har i århundreder eksisteret et ”V. Vedsted Grandelaug”. Havde i ældre status som landsbyråd ind til det blev afløst af et egentlig sogneråd. Stod senere for vejudlejning og udlejning af skolefennen (vest for Andreas Andreasen, Vester Bjergvej 2). Indtægterne blev brugt til vedligeholdelse af fælles privat- og byveje.

 

Før i tiden eksisterede en ordning med vedligeholdelse af broer over bækken (ved Degnetoftevej og Ulvehøjvej). Betalingen herfor var benyttelse af ”brojord”, beliggende syd for John Jensen, V. Vedsted Vej 87.

 

1665

Kirkebøger indføres i V. Vedsted sogn.

 

1772

Her fandt en epokegørende udskiftning sted. Tidligere havde de enkelte gårde smalle strimler af jord fra havet til Bjørnkær Mose. Nu blev jorden fordelt så der opstod samlede marker i nærheden af de enkelte gårde. Samtidig blev det lovligt at bygge uden for landsbyerne. Der gik dog 25 år inden det skete.

 

1799

Den første gård i Egebæk, Ribevej 8, bygges

 

1845

Kirketårnet på V. Vedsted kirke brænder. Se C. Andreasens ”Bidrag til Vester Vedsted Bys og Kirkes Historie.”

 

Ca. 1847

Dem første gård på Sdr. Farup Mark, Tørvevej 24, bygges.

1860-1869

1863

Den nye Ribe-Tønder landevej blev færdig.

 

1864

Skytteforeningen oprettes umiddelbart efter 1864 som en slags hjemmeværnsforening. Den drivende kraft ved oprettelsen var præsten Hans J. J. Sørensen, Sdr. Kirkevej 20. Se Hans Jørgen Hansen Okholms ”Træk af Tre Slægters Liv og mit Eget”. Skytteforeningen blev nedlagt i 1960´erne.

1870-1879

1873

V. Vedsted skole, Mandøvej 4 og Sdr. Farup Skole sammenlægges i en ny skole på V. Vedsted Byvej 55.

 

Ca. 1875
Mette Kirstine Sørensen, V. Vedsted Byvej 6 får den anden symaskine i V. Vedsted. Den første fik madam Witt, Mandøvej 3.

1880-1889

1887

Jernbanestationen i Vedsted indvies. Se Ribevej 27 og Jens Bruun Petersens ”Vedsted-Hvidding Jernbanestation”.

 

1888

Sdr. Farup Andelsmejeri, Sdr. Farup Vej 55, oprettes af mælkproducenterne i Sdr. Farup, Sdr. Farup Mark, Ø. Vedsted, Ø. Vedsted Mark, Egebæk og V. Vedsted. I alt ca. 130 leverandører. Årsproduktionene var 3-3.5 mill. kg. Mælk, der blev forarbejdet til smør. Sdr. Farup Andelsmejeri bliver sammenlagt med Riberhus Andelsmejeri i 20. juli 1960.

 

Egebæk Skole, Ribevej 2, bygges. Nedlægges 1967. Benyttes i dag som aktivitetshus og kaldes Egecentret.

 

1889

V. Vedsted Telefoncentral oprettes på Sdr. Kirkevej 24. Samtidig oprettes telefonforbindelsen til Mandø. Centralen flyttes i 1947 til Mandøvej 16. 1. marts 1965 automatiseres centralen.

1890-1899

1890

Aktieselskabet Sdr. Farup Bjergplantage oprettes. Prisen for jorden er 20 kr. pr. tdr. land. Hver aktie kostede 50 kr. Arealet var i alt 115 tdr. land.

 

V. Vedsted Forsamlingshus bygges over for den nye skole og indvies 30. november. Den første bestyrelse var: Søren Nicolajsen Beck, Sdr. Farup Vej 37, der blev valgt til formand. Øvrige medlemmer: Las Andersen Lassen, Sdr. Farup Vej 42, Hans Michael Klemmensen, Ulvehøjvej 15, Niels Lund, Sdr. Kirkevej 13 og pastor Otto Rosenstand, Sdr. Kirkevej 20. Huset bliver nedlagt i 1946. Murstenene fra forsamlingshuset blev genanvendt ved opførelsen af H. Sprechers hus, Vibevej 1 i Egebæk.

 

Der bygges 2 sluser i V. Vedsted Bæk, én ved Bækagergård, V. Vedsted Vej 54 og én ved Bakkegården, Mandøvej 31. Slusen ved Bækagergård leverede vand til kreaturerne i Sønderengene, medens slusen ved Bakkegården leverede til Nørreengene. Omkring samme tid etableres kreaturvand fra Den Gamle Mose ud i Farup Enge.

 

1894

Aktieselskabet Trækær Plantage oprettes. Arealet var 70 tdr. land. Prisen var 25. kr. pr. tdr. land. Aktierne, 70 i alt, kostede 50 kr. pr. stk.

 

1895
4. november indvies V. Vedsted Efterskole, Skoleallé 1.

1899
Aktieselskabet V. Vedsted Bjergplantage oprettes.

 

Øvrige beplantninger er foregået ved private eller V. Vedsted Kommune omkring århundredskiftet.

1900-1909

Ca. 1900

Ringridningsforeningen i V. Vedsted etableres. Ringridningspladsen var Degnetoftevej 6. Der afholdtes ringridning hver år 15. juni (Valdemarsdag). Søndagen efter afholdtes drengeringridning. Foreningen begyndte senere at opføre dilettant om vinteren. En tilsvarende forening oprettes i Egebæk. Foreningerne blev opløst i begyndelsen af 1960´erne, hvor traktorerne udkonkurrerede hestene.

 

1903

Det første demokratisk valgte menighedsråd vælges. Flg. blev valgt: Asmus Top, Sdr. Farup Vej 42, Truels Sørensen, Ulvehøjvej 11, Dagmar Okholm, Ulvehøjvej 16 og Jens Rasmussen Højby, V. Vedsted Efterskole, Skoleallé 1.

 

1904

Ungdomsforeningen oprettes af menighedsrådet. Havde fra starten 130 medlemmer. Her var der foredrag, Dilettant, Skt. Hansfest, Høstfest, Efterårsmøde og Juletræsfest 2. juledag. Bliver i 1949 lagt sammen med VV Gymnastik- og Idrætsforening, der er etableret nogenlunde samtidig med Ungdomsforeningen. Idrætsforeningen havde gymnastik om vinteren og fodbold/håndbold om sommeren på ringridningsbanen, Degnetoftevej 6. Idrætsforeningen afholdte idrætsstævner med efterfølgende baller. Begge foreninger ophørte omkring 1960´erne. Medvirkende årsag er mekaniseringen af landbruget med efterfølgende affolkning af landsbyen og TV.

 

Mellem jul og nytår oprettes Sygeplejerforeningen. Meta Lassen, Sdr. Farup Vej 23, blev udnævnt til sygeplejer.

 

1905

Den 23. Februar 1905 efterm. Kl. 2 afholdtes et Møde i V. Vedsted Forsamlingshus for at forhandle om Oprettesen af en Husmandsforening for V. Vedsted Sogn. Som Taler var indbudt Gartner O. Knudsen fra Vejstrup ved Kolding. Pastor Rosenstand, Sdr. Kirkevej 20, aabnede Mødet og anbefalede Sagen varmt. Derefter holdt Knudsen et Foredrag om Husmandsbevægelsen i Almindelighed og udviklede hvad Fordele og Gavn en Husmandsforening kunde bringe og gøre paa forskellige Omraader. Stemningen var for at der skulle oprettes en Husmandsforening og der indmeldte sig straks 27 aktive og 3 passive Medlemmer. Derefter vedtoges Love og valgtes Ledelse. Til Bestyrelse valgtes følgende Husmænd: Hr. P Martin, V. Vedsted (formand), Karl And????? (ulæseligt), V. Vedsted (Kasserer), Nis Bennedsen, Tøndervej 47, Sdr. Farup Mark og Johan Tjørnelund, Bjørnkærvej 10, Egebæk, der lades Plads aaben til en femte Mand i Tilfælde af at der skulde indmelde sig Medlemmer fra S. Farup, men Bestyrelsen fik Ret til selv at vælge denne. Til Revisor valgtes Sergent P. Kjær, Skoleallé 4 og S. Lorenzen, V. Vedsted Vej 129. Til Sendemand til Faderforeningen valgtes Bager M. E. Frank, V. Vedsted Vej 145. (afskrift af den originale protokol)

 

I efteråret anlægges sportsplads i Øster Bjerge, Degnetoftevej 6.

 

1908

Der etableres brevsamlingssted på Sdr. Kirkevej 24. I 1945 flyttes brevsamlingsstedet til V. Vedsted Byvej 7. Brevsamlingsstedet flyttes i 1970´erne til V. Vedsted Byvej 10. I 1988 overtog V. Vedsted Brugs, V. Vedsted Byvej 33 posthuset ind til lukningen 1. april 1995.

 

1909

Stormflod. Se Kai Pedersens ”Det tabte Land”

1910-1919

1911

Stormflod. Se Kai Pedersens ”Det tabte Land”

 

1911-12

Ribediget bygges. Bliver forhøjet med ca. 1 m. i ca. 1950. I 1978-80 bliver diget totalrenoveret og forstærket til den nuværende højde 7,10 m.

 

1917

V. Vedsted Brugsforening, V. Vedsted Byvej 33, bygges. 1. december 1984 bliver Brugsen underlagt Kvickly i Ribe. Nedlægges 1. april 1995.

 

1918-19

Hedeselskabet projekterer kanaler til af- og tilvanding af engene i V. Vedsted og Sdr. Farup. Arbejdet udførtes af lokale arbejdsmænd, bl. a. Martin Knudsen, Mandøvej 6.

1920-1929

1920

Ved afstemningen 10. februar blev Sønderjylland genforenet med Danmark. Grænsen rykkes 50 km. sydpå til den nuværende.

 

I begyndelsen af 1920´erne dukker de første radioer op i V. Vedsted, bl. a. hos Ingrid Rosenstand, Sdr. Kirkevej 20 og Gunnar Hald, V. Vedsted Byvej 16. Se også Vagn Nielsens ”Her er mit Liv”.

 

1923

Vedsted Station blev flyttet til Hviding Station. De gamle bygninger omdannes til Sindsygeanstalt. Se Ribevej 27 og Sigurd Michaelsens ”Amtssygehusets Psykiatriske Afdeling ved Ribe”.

 

Rejsbydiget bygges. 19 digearbejdere drukner 30. august under stormflod. Se Kai Pedersen ”Det Tabte Land i Vest”.

 

Emil Sørensen, Ulvehøjvej 7, køber sin første Lillebil.

I slutningen af 1920´erne tjente Aage Lorentsen, V. Vedsted Vej 98, hos Sigurd Nielsen på Lundsmark Vestergård, hvor han kørte med stude ved markarbejde. Dermed var Aage Lorentsen en af de få i V. Vedsted, der prøvede hele udviklingen fra stude til store moderne selvkørende mejetærskere (for smeden, V. Vedsted Byvej 6), oven i købet på det samme stykke jord. En fantastisk udviklingsforløb for et menneske. Aage Lorentsen arbejdede hele sit liv og var 86 år gammel da han endelig gik på pension.

 

 

På formentlig samme tid startes Husholdningsforeninger i både Egebæk og V. Vedsted.

 

1924

Elektriciteten kommer til V. Vedsted i 1924-25. (Skærbæk Højspændingsværk / Enstedværket). Det blev starten på hele den teknologiske udvikling i byen.

 

1929

Der bygges mergelbane fra Klåby ud til Truels Truelsen, Sdr. Farup Vej 2, hvor den delte sig i et sydgående spor til V. Vedsted enge og et der førte helt til Darum. Herved blev det muligt at give marsken mergel.

Aage Lorentsen

1930-1939

1930´erne

Første traktor købes af brdr. Eriksen, Skoleallé 14, i ca. 1933. Kørte på jernhjul. Blev lige før krigen erstattet af traktor på gummihjul.

 

Det er også først i 30´erne de første malkemaskiner dukker op.

V. Vedsted Vej asfalteres i ca. 1937. Foto Ejnar Poulsen, Ribevej 22.

 

De første asfalterede veje dukker op i dette årti: Sdr. Farup Vej, V. Vedsted Byvej, Skoleallé, Mandøvej til Sdr. Kirkevej, forlænges i slutningen af 1930´erne til Okholm. Af de nuværende asfalterede veje er Sdr. Kirkevej og vejen fra Okholm til Mandø Ebbevej asfalteret i begyndelsen af 1960´erne.

 

Præstevej og engvejen ud i Sdr. Farup Enge belægges med grus.

 

1931

8. og 9. juli. Et massivt regnvejr giver i alt 200 mm. Kombineret med kraftig vestenvind, som lukkede slusen, gav det anledning til oversvømmelser omkring bækken.

 

1. oktober 1931 oprettes Plejerforeningen på Hospitalet.

 

1933

Med socialreformen af 1933 blev det bestemt, at alle mellem 21 og 60 år skulle være enten nydende eller bidragydende medlem af en sygekasse, medlemskab blev samtidig forudsætningen for, at man kunne opnå aldersrente. Sygekassen i V. Vedsted er nok etableret i forbindelse hermed.

 

1938

V. Vedsted hærges af mund- og klovsyge.

 

1939

1. september 1939 invaderes Polen og 2. verdenskrig er en realitet.

1940-1949

1940

8. april 1940 påbegyndes arbejdet med Rømødæmningen. Mange arbejdsfolk fra V. Vedsted (Fritz Bergman, Mandøvej 5, Johannes Madsen, V. Vedsted Byvej 49, Jørgen Fjord, V. Vedsted Vej 129, Jens Peter Petersen, V. Vedsted Vej 64, Christian Schmidt, Vester Bjergvej 3 m. fl.) arbejdede 10 timer dagligt i grusgraven Astrup Banke ved Brøns. Det var ikke ualmindeligt at de cyklede de ca. 14 km. på fast gummi langs diget.

 

9. april 1940 besættes Danmark og Norge af den tyske værnemagt. Her i byen tager tyskerne forsamlingshuset til indkvartering. Der blev hurtigt etableret vagter ved Mandøvejen ved havet. Soldaterne var indkvarteret på Efterskolen, Skoleallé 1, til at begynde med. I efteråret 1940 blev der bygget en barak inden for diget til vagtmandskabet. Bemandingen var 8 ældre tyske soldater, 1 feltvebel og 1 schæferhund. Maden blev under hele krigen leveret af Hviding Kro.

 

V. Vedsted sogneråd køber store portioner okse- og svinekød. Rationer uddeles i skolens sløjdsal til værdigt trængende af hjemmeslagter Jens Christian Lund, Vester Bjergvej 3.

 

Under krigen etableredes foreningen ”Dansk Samfund”, hvis formål var foredrag med hovedformålet information om den internationale situation. Blandt foredragsholderne var der folketingsmedlemmer. Foreningen opløstes efter krigen.

 

1941

Der bygges yderligere en barak ved Mandøvejen ca. 200 m. længere mod nord. Denne barak kunne rumme 25-30 mand og der blev bygget bro over fyldegraven og etableret lytteposter på diget. Det hele blev umiddelbart efter brækket ned igen.

 

1942

Fredag den 9. Oktober ved Nittentiden var et Heste­køretøj hvorpaa befandt sig Grd. Svend Westergaard, Okholmvej 3, Vester Vedsted, Dyrlæge Sønderstrup, Ribe, og Overmontør Henriksen, Tønder, paa Vej gennem Vadehavet fra Mandø til Vester Vedsted. Omtrent halvvejs paa den 7 km. lange Vej gennem Vadehavet kørte de fast. De forsøgte at blusse efter Hjælp med hvad, de havde at brændbart Materiale. De spændte derefter Hestene fra Vognen og lod sig lede af disse. I Vester Vedsted blev man hen paa Aftenen urolig over, at Selskabet ikke var kommet I Land, og man alarmerede Falck fra Ribe, der kom til Stede og tændte Nødblus paa Stranden for at vejlede dem. Det lykkedes derefter de tre Mænd at komme i Land, men det var flere Kilometer borte fra Mandøvejen. De havde da opholdt sig i Havet i Regn og Storm i godt 4 Timer og var meget forkomne. (kilde: Mandø-Posten nr. 18 – 1942)

 

1943

5. april blev Marie Wulff, V. Vedsted Byvej 32, dræb af en allieret bombe på hjørnet af V. Vedsted Byvej og Degnetoftevej.

 

20. april (Hitlers fødselsdag) om aftenen falder en amerikansk Flyvende fæstning ned. Halen falder ned på Svend B. Troelsens, Sprækvej 3, toft – selve maskinen umiddelbart syd for Fløjdiget ved Sprækvej.

 

29. august 1943 erklæres Danmark i undtagelsestilstand og regeringen trak sig tilbage. Det danske militær blev interneret. I V. Vedsted medførte dette udgangsforbud efter kl. 21 og forbud mod forsamlinger over 4 personer. Blev ophævet ret hurtigt derefter.

 

1944

10. januar meddeler tyskerne, at V. Vedsted Skole, V. Vedsted Byvej 55, skal rømmes inden for 10 dage. Etablering af Bunkeranlægget ved skolen påbegyndes samme dag. Færdig efter 3 måneder. Herefter bygges der bunkere i Hvasses Skov, ved Digehytten, Nr. Bjerre rampe og i Okholm. De stod færdig i løbet af sommeren 1944. Lærerinde Eja Nielsen flyttes til V. Vedsted Vej 123, Vagner Eskildsen flyttes til Præstegården, Sdr. Kirkevej 20, hos sin broder. Skolen blev flyttet til Refugiet, Mandøvej 10.

 

Samtidig begyndte tyskerne at minere ved Havet. Arbejdet bliver færdig ved sommertid. Herefter blev felterne indhegnet af dansk arbejdskraft. En tysk soldat, der var indlogeret på Krogaarden, Sdr. Farup Vej 38, fik underretning om at hele familien var udryddet ved de allieredes bombardementer i Tyskland. Under arbejdet med udlæsning af miner ved havet omkom han ved en minesprængning. (sandsynligvis selvmord). Blev begravet på V. Vedsted Kirkegård langfredag, 7. april 1944.

 

Omkring 1944 begynder tyskerne at indkvartere sig på gårdene. Der er stor trafik af tyskere mellem Tyskland og Norge som gør holdt i V. Vedsted.

 

14. april 1944 blev der stjålet geværer både på Tornbækgård, Ulvehøjvej 4 og Hans Klausen Klaaby, Degnetoftevej 1. Mange kom i forhør. Geværerne blev stjålet af modstandsfolk fra Ribe, der senere blev afsløret og sendt til Neungamme.

 

6. juni (D-dag). Stor nervøsitet i V. Vedsted.

 

I juni 1944 afholdes der børnebal i Ingvard Jensens lade, Sdr. Farup Vej 37. I august samme år afholdte Idrætsforeningen Idrætsstævne med efterfølgende bal i Simon Lauridsens lade, Mandøvej 28. Der opstod kontroverser mellem danskere og tyske soldater som blev bilagt af den tyske øverstkommanderende i Ribe. De tyske soldater blev truet med tjeneste på Østfronten.

 

Tyskerne fælder i efteråret Sdr. Farup Bjergplantage og Trækær Plantage. Stammerne blev brug til tankfældegrave ved Rejsby. Gravene skulle gå tværs over Jylland.

 

I oktober 1944 bliver Hans Okholm beskudt af en tysk vagt ved V. Vedsted Skole. Han bliver hårdt såret, men overlever.

 

Der afholdes bal i vinteren 1944/45 hos Chr. Pahuus, Sdr. Farup Vej 28. Igen opstår problemer mellem danske og tyske.

 

1945

14. april 1945 skyder danske modstandsfolk Chr. Marloths, Mandøvej 20, 5 heste. Han var blevet advaret forinden men fortsatte med at køre for værnemagten.

 

4. maj får vi meddelelsen om tyskernes overgivelse. Lørdag d. 5. maj kl. 8 trådte kapitulationen i kraft. Søndag d. 13. maj rømmede tyskerne V. Vedsted skole og begyndte hjemmarchen. 15. august slutter 2. verdenskrig. Dette fejres samme dag i V. Vedsted med bal på Efterskolen arrangeret af Idræts- og Ungdomsforeningen. Der afbrændes bål på stedet hvor Den flyvende Fæstning faldt ned.

Befrielsen i 1945, formentlig i Egebæk. (Udlånt af familien Bjerre)

 

10. juni 1945 sker en ulykke i minefeltet ved Havet. Vagn Lund og Christian Schmidt, Vester Bjergvej 3, leder efter strandet tobak og træder på en landmine. Christian mistede et ben og Vagn dør. I et minefelt ved Nørvang, Sdr. Farup Vej 60, omkommer en tysker under optagning af miner.

 

1946-47

Nis Bastian Andreasen, V. Vedsted Vej 119, køber traktor på larvefødder.

 

1948

Den første grå Ferguson traktor blev købt i juli af Tage Rosenstand, Danelund, Sdr. Farup Vej 9 og Ernst Eriksen, Skoleallé 14.

 

1949
V. Vedsted Vandværk oprettes på andelsbasis. Der bygges et vandværk på Mandøvej 11, der tages i brug 1. oktober. Værket nedlægges i 1988. Andelsforeningen køber herefter sit vand fra Ribe Kommune.

25. december 1949 strander 4 store hvaler i Knudedyb. Den største var 19 meter lang og vejede ca. 50 tons.

1950-1959

Først i 1950´erne
Der startes Andelsfrysehus med boks til hver andelshaver og lynfryser i fællesskab. I Vedsted havde det til huse på Ernst Eriksen, Skoleallé 14 og Christian W. Troelsen, Mandøvej 16. I Sdr. Farup hos Chr. Pahuus, Sdr. Farup Vej 28.

 

Næsten samtidig startes vaskevogn på andelsbasis. Vognen havde tørrerum, elektrisk rulle, centrifuge og vaskemaskine.

 

1951

Endnu en epedemi med mund- og klovsyge rammer V. Vedsted. Ikke så slem som i 1938.

 

1953

1. februar. Stormflod. Mange Hollændere druknede. Se Kai Pedersens ”Det Tabte Land i Vest”.

 

Der bygges købmandsforretning på V. Vedsted Byvej 10. Nedlægges i 1970´erne.

 

1956

Under den store restaurering af præstegården skete en ulykke, hvor Henning Bjerre, Ribevej 16 i Egebæk, født 18. september 1940, styrtede ned og døde 23. maj 1956, knap 16 år gammel. Han er begravet på V. Vedsted kirkegård.

 

1957

Jens Christian Andersen, Sdr. Kirkevej 2 får det første fjernsyn i V. Vedsted.

 

8. december 1957 drukner Aage Pedersen, V. Vedsted Vej 64, under jagt på ”Æ Knold”. Dengang var der endnu ingen redningshelikopter i Skrydstrup.

1960-1969

1960´erne

Der kloakeres i Egebæk-Hviding og der bygges rensningsanlæg på Trækærvej.

 

1960

La Cour overtager V. Vedsted Efterskole, Skoleallé 1 og får den godt i gang igen.

 

1961

Lars Thøste Eriksen, Digegaarden, Sdr. Kirkevej 37 fik det første rørmalkningsanlæg i V. Vedsted. Samme år fik han også den første mejetærsker.

 

1962

16. & 17. februar. Stormflod. Kæmpehul nord for V. Vedsted Sluse. Hamborg led stor skade af oversvømmelserne. Se Kai Pedersens ”Det Tabte Land i Vest”.

1967

V. Vedsted Skole udvides med 3 pavilloner, så skolen kan rumme eleverne fra den nedlagte Egebæk Skole. Samtidig etableres Historisk Værksted ved skolen. Se La Cour Madsens ”Ved Vadehavet”. Hovedmanden er Hrolf Thorulff, Skovvej 3.

 

1968

15. januar 1968. Isflod. Isen gik over diget. Se Kai Pedersens ”Det Tabte Land i Vest”. Det besluttes at bygge bærmeveje langs Ribediget og katastrofeveje til diget.

 

1960´erne

Metha Horup, Vester Bjergvej 7, starter en hobbyproduktion af flotte, naturtro træheste i varierende størrelse. Stativet var udført af lillebroderen, Niels Ocholm Madsen, Degnetoftenvej 3.

Metha Horup

1970-1979

1970

V. Vedsted Kommune nedlægges ved kommunesammenlægningen og bliver en del af Ribe Storkommune.

 

Først i 1970´erne
Der oprettes en fælles beboerforening for Egebæk-Hviding og V. Vedsted. V. Vedsted trækker sig ud i 1979 og opretter V. Vedsted Landsbyforening.

 

1972

Låningsvejen til Mandø bygges. Se ”Mandø Ebbevej”

 

1973

Der indføres offentlig sygesikring og sygekassen i V. Vedsted sogn nedlægges pr. 1. april.

 

1974

Kloakeringen af V. Vedsted by startes. Tilendebragt i 1975.

 

1976

3. januar 1976. Stormflod. Ribediget beskadiges meget kraftig. Se Kai Pedersens ”Det Tabte Land i Vest”.

 

1977

31. maj indvies Spejdercentret Degnetoften, Degnetoftevej 6.

 

Samme år indvies Hviding Idrætsforenings klubhus på Egebækvej 30.

 

1978

Der oprettes et nyt ”Sdr. Farup Grande”.

 

1979

Oprettes ”V. Vedsted Landsbyforening”. Sdr. Farup Grande og V. Vedsted Landsbyforening arrangerer i fællesskab en række arrangementer, Dilettant, Fastelavn, Skt. Hansfest (hver for sig), Høstfest, Juletræsfest (hver for sig). Hertil kommer udflugter, badminton mm. Se V. Vedsted Landsbyforening.

 

Renovering af V. Vedsted Kirke, Sdr. Kirkevej 20, påbegyndes. Afsluttes 1985.

1980-1989

1980

Digehytten, Vester Bjergvej 30, genindvies 7. juni efter en omfattende renovering.

1981. Digebrud på Rejsbydiget ved ”Æ Knold”.

1981. På Mandø var 2/3 under vand.

1981

24. november 1981. Stormflod. Store skader på Rejsbydiget, især ved ”Æ Knold”. 2/3 af Mandø sat under vand.

 

1983

V. Vedsted Pensionistforening sammenlægges med Hviding Pensionistforening og får navnet Hviding-Vester Vedsted Pensionistforening.

1987

Lokalhistorisk Arkiv for V. Vedstsed sogn oprettes. Arkivet havde først til huse i V. Vedsted Skole, V. Vedsted Byvej 55. Flyttes siden til Egecentret, Ribevej 2. Flytter igen i 1997 til de nuværende lokaler på Vadehavscentret, Okholmvej 5.

 

1988

Naturgas føres til V. Vedsted.

 

Vanføreforeningen opfører boliger på Sdr. Kirkevej 4-18.

1990-1999

1990´erne

Elledningerne i V. Vedsted jordlægges. Masterne til gadebelysning bevares.

 

1996

15. september lukker brødudsalget på Vadehavsbageriet, V. Vedsted Vej 145.

 

1997

4. januar åbnes Byens Butik, Mandøvej 14. Lukker igen 1. marts 2002. Afholder den anden søndag i august musikfestival i årene 1997-2002. Se V. Vedsted Musikfestival.

 

Vadehavscentret, Okholmvej 5, åbner.

 

1998

Kultur- og Aktivitetscentret, Egebækvej 30 indvies.

 

1999

Fløjdiget forstærkes.

 

3. december raserer århundredets orkan mange bygninger i V. Vedsted og Sdr. Farup

2000-2009

2000

V. Vedsted Skole, V. Vedsted Byvej 55 nedlægges. Vadehavsskolen, Egebækvej 28 bygges. V. Vedsted Friskole, V. Vedsted Byvej 55, overtager de gamle bygninger.

 

2001

Kloakeringen af Sdr. Farup by startes. Tilendebragt i 2002.

 

2002

V. Vedsted rensningsanlæg nedlægges og spildevandet føres til Ribe.

 

2003

Lynnedslag i Vadehavscentret. Stærekasserne mm. bliver raseret.

 

Elledningerne i Sdr. Farup jordlægges og alle master nedtages.

 

2007

I forbindelse med kommunalreformen lægges Ribe og Bramming kommune ved årsskiftet 2006/2007 sammen med Esbjerg i en storkommune.

 

2008

I slutningen af november starter SydvestEnergi etablering bredbånd i V. Vedsted.