scrolltotop

Otto Ludvig Rosenstand

Sdr. Kirkevej 20

Er født den 17. Marts 1861 i Ribe, Sct. Cathrine Sogn, som Søn af Kasserer Vulf Sigvard Rosenstand og Hustru Elisabeth Margre­the Magdalene Knudsen, og han døde den 1. September 1929 i Ves­ter Vedsted. Otto Ludvig Emil Rosenstand var Sognepræst i Vester Vedsted til sin Død. Han blev gift den 25. September 1888 i Harlev Kirke med Anna Bolette Mohr. Forlovere ved Brylluppet var Gårdejer af Harlev A.T.V. Mohr og Gårdmand P. Sørensen Leth af Harlev. Vielsen foretoges af Pastor Teilmann, da Bruden var Sognebånds­løser til Bering Valgmenighed.

Anna Bolette Mohr er født den 14. April 1861 i Aarupgaard, Kvorning Sogn, Sønderlyng Herred, som Datter af Forpagter Anton Theodor Verner Mohr og Hustru Frederikke Karoline Petrine Schmidt, og hun døde den 26. Maj 1948 i Vester Vedsted. Anna Bolette Mohr blev døbt den 19. Maj 1861 i Kvorning. Og Faddere ved hendes Dåb var Jomfru Schmidt og Proprietær Schmidt på Sølyst og Forpagter J. B. Schmidt på Tarskov Mølle. I Ægteskabet var der Børnene:

1. Anna Rosenstand, født den 7. Juli 1889, død den 3. Maj 1890 i Harlev.

2. Helga Rosenstand, født den 6. Juli 1890.

3. Tage Emanuel Rosenstand, født den 14. August 1891.

4. Ida Rosenstand, født den 17. November 1893.

5. Ingrid Rosenstand, født den 1. September 1897.

6. Aage Rosenstand, født den 14. Juni 1899.

7. Thomas Rosenstand, født den 29. August 1900.

Alle Børnene er født i Vester Vedsted Sogn.

Otto Ludvig Emil Rosenstand blev Student fra Ribe 1878 og cand. theol den 23. Juni 1883. Han var derefter Lærer ved Grundtvigs Højskole på Marielyst 1883-84 og uordineret medhjælper ved Bering Valgmenighed 1886-89. Den 19. Februar 1889 blev Otto Ludvig Emil Rosenstand Sognepræst for Vester Vedsted Menighed ved Ribe, og i dette sogn virkede han lige til sin Død, foruden at han blev benyttet meget udenfor Sognet. Han er Forfatter til en række Bøger og talrige Artikler, hvoraf kan nævnes: Kriste­lige Taler 1893, Fra Bønnens Liv 1896, Livsmod, Søndags Tanker -1899. På Kirkesti 1904 og “Dersom Du kunde tro, skulde de se Guds Herlighed” 1905. efter en Tale ved et Møde i Bethesda den 20. Marts 1905.

SØNDAGSBLADET 8. Juli 1906

Afdøde Højskoleforstander Jannik Lindbæk, Sdr. Farup Vej 24, har i Ugebladet “Søn­dagsbladet” for den 8. Juli 1906 skrevet en Artikel om Pastor Rosenstand. Et Uddrag af denne Artikel, der viser os Pastor Rosenstand midt i hans Virke, og giver et godt Billede af den kæmpende Præst.

“Rosenstands Virksomhed som Grænsepræst er vistnok det, som har bragt hans Navn videst om Lande. De fleste vil endnu mindes Bladenes Beretninger om den Jagt, de prøjsiske Gendarmer anstillede efter ham for et par Aar siden ved en af hans nord­slesvigske Venners Begravelse, han var der heldigvis slet ikke. Den Vedsted-Præsts Brøde er hans nidkære Virken for at støtte Nordslesvigerne i deres lovlige, men trange Kamp for at bevare og vække dansk Aandsliv dernede under fremmedherredømmet. Ves­ter Vedsted Efterskole, den største ved Grænsen, står som det mest fremtrædende Vidnesbyrd om hans handlekraftige Danskhed. Den har han fået rejst. – – –

Men det, som har tændt hans Ild, er Kristentroen. Hans Ungdom faldt i Brandesianismens fremrykningsaar, og han var en Tid ikke uberørt af den, men gamle Rasmus Nielsen hjalp den søgende Student til Klarhed over, at kun Kristendommen kunde stille hans Hjertes Trang til den fulde Glæde. Så blev Rosenstand Kristen, og det betød hos ham mere end et Meningsskifte. Det fyldte al hans Tanke og Tale, han sprængte sig halvt for at få den kedsommelige Teologi fra Hånden i en Fart og komme ud som Præst. – – –

Så blev han da en af de grundtvigske Præster, i hvem der er mest Missionsdrift, han må arbejde på at vække et virksomt, dansk Kristenliv, hvor han kommer, han har ikke andet at tale om.

Rosenstand har kun lidt “præstelig” i sit Udvortes og sin Op­træden. Når man nærmer sig den lave, gammel-hyggelige Præste­gård, hvor der leves et lykkeligt Familieliv, og en bred og folkelig Gæstfrihed raader, vil man kunne se Husets Herre i en Hjemmekittel færdes interesseret ude mellem sine Husdyr. At det dog ikke er en forsumpet Pastor Ruricolus, man har for sig, derom vidner det levende lune, hele hans rige menneskelighed. Men han ligner i sit Ydre mere en Landmand end et Studere­kammermenneske. Og han – Købstadsbarnet fra Ribe – har virkelig udviklet sig til at blive en driftig Landmand, der efterhånden har samlet sig en hel lille Gård ved siden af Præstegårds­orderne og ikke mindst er optaget af at faa de skaldede Sandmarker klædt med skov.

Han magter meget, for han vil meget, og han har Bjørnekræfter. Han har Kanter, som Folk kan støde sig paa, både i sin offent­lige og private Optræden. Men hans Stræbens Uselviskhed vinder dem i Længden. Og mod sine Venner er han trofast og varm som faa. Hans Trofasthed har da ogsaa vist sig i hans sejge Vedhængen ved den afsides Plet, hvor han nu har virket, næsten lige siden han blev præsteviet. Og der er dog kaldt paa ham tit og ofte fra andre Steder, der nok kunne friste en Præst som ham. Det er vanskeligt nogen anden kunde erstatte ham.”

NEKROLOG. RIBE STIFTSTIDENDE 1929

Pastor Otto Rosenstands Liv og Virke fik en udførlig Omtale ved hans død, og for at give et lille Indtryk af hans Betydning og Indsats har vi valgt at lade det, der blev skrevet ved hans Død og Jordefærd, gengive, da det er skrevet af dem, der kendte ham og forstod at vurdere ham. Nekrologen er taget fra Ribe Stifts­tidende, hvor Otto Rosenstand i mange Aar var en trofast Medar­bejder.

“Pastor Otto Rosenstand død i sin Gerning”.

Pastor Otto Rosenstand i V. Vedsted er i aftes pludselig afgået ved Døden, 68 Aar gammel. Pastor Rosenstand prædikede i Går Formiddags i V. Vedsted Kirke og talte kraftigt som sædvanligt. Men midt under Prædikenen ramtes han af en Hjerneblødning og måtte bæres hjem. Der blev hentet Læge, men der var intet at udrette, ved 7-Tiden om Aftenen døde Otto Rosenstand uden at være kommen til Bevisthed.

Den 5. Maj i Aar, da Pastor Rosenstand kunde fejre 40 Aars Dagen for sin Indsættelse som Sognepræst i V. Vedsted, omtalte vi udførligt hans Livsgerning. Vi skal derfor kun kort opridse hans Vita.

Otto Rosenstand var født i Ribe den 17. Marts 1861 som Søn af Sparekassekasserer Sigvard Rosenstand. Han blev Student 1878 fra Ribe Katedralskole og theologisk Kandidat i 1883. I 1883 virkede Rosenstand nogle Måneder som Lærer på Grundtvigs Højskole. Han aftjente sin Værnepligt og blev derefter uordi­neret Medhjælper hos Pastor Riis i Haslev, kom derefter til Provst Boesen i Odder, og endelig 3-4 Aar hos vaigmenigheds­præst Teilmann i Bering, boende i Silkeborg, hvor Rosenstand tillige blev Lærer paa Seminariet.

Den 19. Februar 1889 udnævntes han til Sognepræst i V. Vedsted, hvilket Embede han havde søgt paa Opfordring af Claus Okholm, Ulvehøjvej 16 og Lorents Thomsen, Mandøvej 31. Han ordineredes den 3. Maj og indsattes den 5. Maj i det Embede, hvori han med kun 8 Maaneders Afbrydelse, da han var konstitueret som Præst i Augustenborg, virkede hele sit Liv.

Med Pastor Rosenstand er en sjælden helstøbt personlighed indenfor vore grundtvigske Præster gået bort, en djærv dansk Mand, hvis Hovedpiller var det kristelige og det nationale, for hvilket han gjorde sin betydelige Indsats med sin klare Tale og sin smidige Pen.

Døden kom pludselig lige ved Afslutningen af de 40 Aars Ger­ning. Som bekendt havde Pastor Rosenstand taget sin Afsked fra den 31. i denne Maaned. Han havde selv følt, at Kræfterne ikke slog til mere til det voksende Arbejde, men han havde nu glædet sig til sit Otium i det smukke lille Hus bag præstegaardsdiget, som han havde ladet indrette. Sdr. Kirkevej 27.

Men det skulde ikke være saaledes. Den tilsyneladende saa kraftige Mand, i hvis Tale man aldrig sporede nogen Træthed, var svagere end de fleste vel forstod. Døden kom til ham i hans gamle Kirke. Med dyb Sorg erfarede den trofaste Menighed i V. Vedsted hans Død, og i langt videre Kredse Landet over, ikke mindst i Sønderjylland, vil man med Vemod og i Taknemmelighed for den Gerning, han øvede, erfare, at han er gaaet bort. Pastor Rosenstand efterlader sig Hustru, født Mohr, og 3 Sønner og 3 Døtre. Den ældste Søn er Gdr. Tage Rosenstand, Danelund, Sdr. Farup Vej 9. De tre Døtre er alle gift i V. Vedsted.”

BEGRAVELSEN. RIBE STIFTSTIDENDE

Vi bringer her et Uddrag af Ribe Stiftstidendes Referat af begravelsen:

“Pastor Otto Rosenstands Jordefærd”.

Under ualmindelig stor Deltagelse fra Sognet, Egnen og Sønder­jylland begravedes i går Eftermiddags fra V. Vedsted Kirke Pastor Otto Rosenstand. Den store Deltagelse og de ord, der taltes i Kirken og ved Sammenkomsten paa Efterskolen, bar videre Kredse i vort Land, ikke mindst i Sønderjylland. I Anledning af Begravelsen vajede Dannebrog fra Gårde og Huse i V. Vedsted.

I Kirken samledes ved 2 ½ tiden en meget stor deltagende Skare, saa alle Siddepladser var optaget. Kirken var nydelig pyntet med Blomster og Gran, og i Kronerne i Skibet og paa Alteret var alle Lysene tændt. Den hvide Kiste var henstillet under Korbuen, dækket af mange smukke Kranse. Blandt de signerede Dekorationer, der var sendt til baaren, nævner vi fra V. Vedsted Sognemenighedsforening, Hvidding Menighedsraad, Tak­nemmelige Venner i Skærbæk og Omegn, Venner i Augustenborg, Sindssygehospitalet i V. Vedsted, Sindssygehospitalets Funk­tionærforening og “Ribe Stifts-Tidende”, hvis skattede Medar­bejder Pastor Rosenstand i en lang Aarække var.

I Koret saas ca. 20 Præster i Ornat. Vi nævner Sognepræsterne Andersen i Spandet, Kiilerich i Skærbæk, Blichfeld i Oksbøl paa Als, Provst Thyssen i Ulkebøl, Pastor Jensen i Møgeltønder, Jørgen Eriksen Asserballe paa Als, Malling i Brøns, Zachariassen i Hvidding samt Pastor Jørgensen i Skærbæk, Mikkelsen i Hjortlund, Balslev i Seem, Augustinus i Jernved, Gramrath-Hansen i Farup, Petersen i Vilslev, Tage Møller i Bramminge og Rasmussen på Mandø.

Der var næsten alle Provstiets Præster og en lang Række af Søn­derjyske Præster fra Als til den gamle Grænseegn. Der var Venner fra Ribe. Der var Fru Pastor Karl Koch fra Askov, Enke efter Rosenstands Ungdomsven, Ubberup Præsten, og Ungdomsvennen Lektor Vilh. Balslev fra København, mange Lærere og Venner fra nær og fjern.

Som Indledning sang man den skønne Salme “Som Dug paa slagne Enge”. Derefter talte fra Prædikestolen afdødes gamle Ven, Medlem af Menighedsraadet Amtsrevisor Claus Okholm:

Pastor Rosenstand naaede næsten højest som Taler ved Begravelser. Han talte da om Liv og Død, mindre om den døde, men han vidnede om, at der er noget, der er stærkere end Døden. Det er 40 Aar siden, Otto Rosenstand begyndte sin Præstegerning her og vi, der har haft Lejlighed til at følge ham gennem de mange Aar, mærkede, hvor hans Forkyndelse voksede. Den var fyldt Kærlighed til Gud og Mennesker. Det blev den Forkyndelse, Gud er Kærlighed, og at han vil hjælpe os ud af Synd og Nød. Det var en frisindet Kristendom han forkyndte.

Når jeg nu ser tilbage på de mange Aar, da er det paa et Ven­skab, der varede hele Livet. Det var først og fremmest begrund­et i vort fælles Grundsyn på Kristendommen.

Når Pastor Rosenstand om kort Tid skulde have holdt sin sidste Prædiken som vor Sognepræst, vilde jeg have bragt ham en Tak. Nu sker det ved denne Lejlighed. Rosenstand vil blive savnet mange Steder. Vi siger Gud Tak for dette Bevis for, at han fyldte sin Plads. I, der står ham nærmest, vil takke ham som den gode Mand og kærlige Fader, og for at han fik så skøn en Død. Gud give Eder naade og Kraft til at bære Sorgen, Amen.

Efter Salmen: “Jeg lever og ved … ” talte derefter Stifts­provst Vestergaard:

I Pauli 1ste Brev til Timotheus findes en Formaning til at gribe det virkelige Liv med Vor Herre Jesus Kristus. Det virkelige Liv er en Modsætning til Menneskelivet, selv om det leves aldrig saa rigt. Apostelen ser, at det virkelige Liv er Livet i Gud. Det virkelige Liv erhverver vi ikke ved os selv. Gud skænker os det, men Mennesker kan gribe og fastholde det.

For faa Dage siden, i Torsdags, holdt Kirkeligt Samfund sit maanedsmøde her, og Pastor Rosenstand talte til os med en Kraft og Myndighed saa vi fandt…… (ikke læseligt)

­Efter Salmen “Tænk naar engang” bar Sønner, Svigersønner og Slægtninge kisten ud paa kirkegaarden, hvor den sænkedes i Graven nær den gamle Præstegaards hvide Længe udenfor det gamle Hjems Vinduer. Stiftsprovst Westergaard forrettede Jordpaakastelsen.

På Efterskolen samledes kort efter 3-400 Mennesker med Familien til Kaffebord. Efter Salmen “Til Himlene rækker” bød Gdr. Tage Rosenstand Velkommen og da Kaffen var drukket havde en lang Række Talere Ordet.

Der blev talt af Provst Thyssen, Ulkebøl, tidligere Ribe. Lærer Erneberg, V. Vedsted Byvej 55, bragte en personlig tak for mange Aars Samarbejde og fra Menigheden i V. Vedsted. Højskolelærer Frederik Schrøder, Askov, bragte en Tak fra den danske Folkehøjskole, specielt fra Askov. Fhv. Landstingsmand H. Jefsen Christensen talte som Søn­derjyde og bragte en Tak for Pastor Rosenstands Indsats i og Forstaaelse for det nationale. Ogsaa fhv. Landstingsmand Kloppenborg-Skrumsager, Københoved, talte om Pastor Rosenstands varme Interesse for Sønderjylland og Kærlighed til Folkets Sag.

Dr. Lund, sindssygehospitalet, Ribevej 27, bragte en Tak fra Hospitalet, hvor Rosenstand ogsaa var Præst. Han havde Evne til at tale til de syge, og vi var glade for ham. Mange andre havde Ordet for at tolke deres Tak, og til Slut takkede Tage Rosenstand for alt, hvad der var sagt om hans Fader og for den smukke Deltagelse. Med sidste Vers af “0 Kristelighed” sluttede det smukke Minde­møde, der var ledet af Forstander Kjems, Efterskolen, Skoleallé 1.”

ANNE BOLETTE MOHR´S DØD. RIBE STIFTSTIDENDE

Da Anne Bolette Mohr døde, bragte Ribe Stiftstidende følgende Nekrolog:

“En af Egnens mest ansete og afholdte Kvinder, Fru Bolette Ro­senstand, er i Gaar Eftermiddags død i sit Hjem i “Digehuset”, Sdr. Kirkevej 27 i V. Vedsted, 87 Aar gammel.

Bolette Rosenstand, født Mohr, var født den 14. April 1861 i Kvorning, og sin Kærlighed til Landet, hvor hun var født og opvokset, bevarede hun stedse. I 1888 blev hun gift med Otto Rosenstand, Søn af Sparekassekasserer S. Rosenstand i Ribe. Det følgende Aar blev hendes Mand Sognepræst i V. Vedsted, hvor han med en kortere Afbrydelse med Konstitution i Sønderjylland virkede til sin Død i 1929.

I sin Ungdom var Bolette Rosenstand en Tid Gymnastiklærerinde på Testrup Højskole, og hele sit Liv bevarede hun den intimeste Forbindelse med Grundtvigske Højskolekredse, ligesom hun med den største Interesse gik op i sin Mands kristelige og natio­nale Arbejde.

I V. Vedsted gamle Præstegaard skabte hun et hyggeligt Hjem for Mand og Børn, og her aabnedes Dørene gæstfrit for de mange Venner og Folk, som Pastor Rosenstand kom i Berøring med i sit vidtforgrenede Arbejde. I 1929 døde hendes Mand pludseligt i sin Gerning, just som han beredte sig til at tage Afsked. Et ualmindeligt lykkeligt og harmonisk Ægteskab var afsluttet.

Fru Rosenstand flyttede nu ind i det hyggelige “Digehus”, Sdr. Kirkevej 27, som hendes Mand havde erhvervet flere Aar før, og som Ægtefællerne sammen havde indrettet til Bolig i deres Alderdom. Her levede Bolette Rosenstand siden. Her havde hun skabt hyggelige Stuer og med sin store Sans for Blomster faaet anlagt en meget smuk Have. Børn, Børnebørn og Venner fandt her et godt Tilflugts­sted.

Med fru Rosenstand er en helstøbt Personlighed, en sjælden ret­linet og trofast Karakter gået bort. Sin åndelige Vitalitet og stærke Virketrang bevarede hun til det sidste. Endnu i Søndags foretog hun en Biltur til Korinth Landbrugsskole, og hvert Aar bilede hun til Møder paa Askov Højskole, men ellers helligede hun hele sin Alderdom Hjemmet og sine nærmeste. I Tirsdags fik hun en Hjerneblødning og laa hen uden Bevisthed, indtil hun døde i Gaar Eftermiddags. Hun vil blive savnet af mange, ogsaa ud over de nærmestes Kreds. Hun var et sjældent Menneske, en af de gode danske Kvinder, hvis Liv blev levet til Efterfølgelse.

Hendes Jordefærd foregik under stor Deltagelse fra Vester Vedsted Kirke. Efter Salmen “Som Dug på slagne Enge” talte Pastor Eskildsen, Sdr. Kirkevej 20. Efter Talen sang man “Tænk naar engang”, hvorefter Præsten lyste Velsignelsen. Jordpåkastelsen foretoges af Pastor Eskildsen, og Gaardejer Tage Rosenstand takkede til Slut for Deltagelsen.